Lammasmaailma

Uuhikaritsoiden laidunnus ja vieroitus

Tavoite: Tasaisesti kasvavat terveet uuhikaritsat, joilla alhainen loistautien riski. Terveet ja hyväkuntoiset uuhet.

Hyvät käytännöt: Uuhet ja karitsat laiduntavat 3-4 ensimmäistä viikkoa puhtaalla, vuoden laiduntamatta olleella laitumella. Karitsoita punnitaan 3-4 viikon välein. Vieroituskäytäntöjä on useita; aina kuitenkin tavoitteena uuhien hyvä utareterveys ja karitsoiden olosuhdemuutosten minimointi. Utareterveyttä seurataan aktiivisesti vieroituksen jälkeen.

Mittarit: Karitsoiden 16 viikon paino. Vähintään kahdet oikeaan aikaan otetut karitsanäytteet. Tilalla ajantasainen loistorjuntasuunnitelma. Optimaalisessa kuntoluokassa olevien uuhien osuus.

Tukitoiminnat: Ajantasainen laidunnussuunnitelma, jossa konkreettiset ohjeet laidunkiertoon sekä sisäloisongelmien ja lääkitystarpeen minimoimiseen.

Pässikaritsoiden vieroitus

Tavoite: Tasaisesti kasvavat terveet pässikaritsat, joilla alhainen loistautien riski ja hyvä vastustuskyky.

Hyvät käytännöt: Stressin minimoimiseksi pyritään siihen, etteivät vieroitus ja ympäristön muutos ajoitu karitsoilla samaan hetkeen. Vieroitetut karitsat siirretään puhtaalle, vuoden laiduntamatta olleelle laitumelle. Juoma- ja ruokintapisteiden ympäristöt pidetään kuivina. Vältetään kaikkein voimakkaimpia laitumia ja nopeita rehumuutoksia, millä ehkäistään ruuansulatuskanavan häiriöitä. Arvioidaan klostridi-rokotuksen tarve. Varataan aikaa nuorimpien eläinten hyvinvoinnin tarkkailuun. Aikuinen pässi karitsoiden joukossa rauhoittaa ja opettaa laidunnusta.

Mittarit: Karitsoiden 16 viikon paino. Vähintään kahdet oikeaan aikaan otetut karitsanäytteet. Tilalla ajantasainen loistorjuntasuunnitelma.

Tukitoiminnat: Ajantasainen laidunnussuunnitelma, jossa konkreettiset ohjeet laidunkiertoon sekä sisäloisongelmien ja lääkitystarpeen minimoimiseen.

Imetyskyvyn ylläpito

Tavoite: Hyvin kasvavat ja tasakokoiset karitsat, joilla hyvät edellytykset kehittyä märehtijöiksi ja hyvä vastustuskyky.

Hyvät käytännöt: Huolellisella karitsointien valvonnalla synnytysavun tarve havaitaan ajoissa ja pienimpien karitsoiden hypotermia ehkäistään. Lisäksi valvonta varmistaa, että karitsat ja uuhi leimautuvat toisiinsa ja kaikki karitsat saavat riittävästi ternimaitoa. Imetysajan ruokintaohjelma ja oikein toteutetut ensimmäisten viikkojen ”lastentarhaolosuhteet” varmistavat emän ja karitsoiden terveyttä ja tasaista kasvua.

Mittarit: Karitsakuolleisuus neljänteen elinpäivään mennessä. Karitsoiden 6 viikon painot. Lampolan loistartunnan taso selvitetty uuhista keväällä otetuilla näytteillä.

Tukitoiminnat: Karitsointiajan olosuhteissa on otettu huomioon tilantarve (karitsointikarsinat, uuhien ja karitsoiden ryhmittelyt, karitsakammarit), vedenjakelu ja riittävä hyvälaatuinen kuivitus.

Tunnutus

Tavoite: Uuhien ruokinta on suunniteltu ja toteutettu niin, että varmistetaan karitsoiden hyvät syntymäpainot ja uuhien riittävä maidontuotantokyky.

Hyvät käytännöt: Uuhet jaetaan ruokintaryhmiin. Ryhmittely voi tarkimmillaan perustua eläinten ikään ja painoon, kuntoluokkiin ja sikiömääriin. Ryhmittely helpottaa eläinten rehunkulutuksen ja terveyden tarkkailua. Erityistarkkailtavia uuhia ovat mm. laihat ja yli kolmea sikiötä kantavat uuhet. Nopeita ruokinta- tai olosuhdemuutoksia on vältettävä akuuttien sairauksien ehkäisemiseksi. Mikäli sää- ja lampolaolosuhteet mahdollistavat, tiine uuhi keritään 1-3 kuukautta ennen laskettua karitsointia.

Mittarit: Tunnutusvaiheen mukaista ruokintaohjelmaa toteutetaan. Optimaalisessa kuntoluokassa olevien uuhien osuus. Karitsoiden syntymäpainot.

Tukitoiminnot: Uuhien kuntoluokittaminen 3-6 viikon välein. Parhaimman säilörehuerän rehuanalyysi. Ruokintasuunnitelma.